Stichting Scharlakenring e.o. te Haren
                                                                                                                                                                       Foto: J.W. van Vliet

            Stichting Scharlakenring e.o.
                Rijksstraatweg 328
                9752CN Haren
                (050) 5346357
                scharlakenring@xs4all.nl

               

         .  doelstellingen en beleid
         .  omschrijving van het gebied
         .  bestuur
         .  beleidsplan
         .  opgave en donatie  
         .  jaarverslag
         .  financieel verslag
         .  laatste berichten

De doelstellingen en beleid van de stichting:
a. de stichting heeft als doel de bevordering van de landschappelijke, milieu- en natuurwaarden en in het bijzonder het behoud en eventueel herstel en optimaal ecologisch beheer van het in de gemeente Haren gelegen gebied Scharlakenhof en omgeving, het behoud van de in het gebied liggende zandwegen en het voorkomen dat er door partiële ontwikkeling een domino-effect ontstaat waardoor het bestaande landschap in het gebied wordt aangetast.
b. om de doelstellingen te bereiken volgt de Stichting het beleid op het gebied van de gemeentelijke en provinciale ruimtelijke ordening nauwlettend en reageert daarop adequaat  met alle haar ten dienste staande wettelijke middelen. Tevens wordt door contacten met organisaties en particulieren onze kennis van het gebied actueel gehouden.

Omschrijving van het gebied:
Het gebied Scharlakenhof en omgeving wordt omsloten door: Dr.Ebelsweg (Scharlakenlaan), spoorlijn Groningen-Assen, Oude Boerenweg, Hoge Hereweg en Rijksstraatweg.                                  
                                                                                                                           Foto: J.Lichtenbelt

Bestuur Stichting Scharlakenring e.o.:
Voorzitter: M.A.Brijker, Rijksstraatweg 264, 9752CK Haren, tel 050-5347097, e-mail: marinus.brijker@planet.nl
Secretaris: A.C.C.Meijer-Giezen, Rijksstraatweg 328, 9752CN Haren, tel 050-5346357, e-mail: scharlakenring@xs4all.nl
Penningmeester: J.Schuurmans, Hoge Hereweg 1, 9756TG Glimmen, tel 050-4061228, e-mail: schuurmansjan@gmail.com
Lid: vacature.
De bestuursaktiviteiten van de stichting worden kostenloos uitgevoerd door vrijwilligers. In bijzondere gevallen, bv. voor terreininventarisaties, worden experts aangetrokken die een passende vergoeding ontvangen.

Beleidsplan:
Om de doelstellingen te bereiken maakt de stichting contact met alle omwonenden van het gebied, met belangstellenden en met andere natuur- en milieuorganisaties. Zij worden per e-mail en/of per nieuwsbrief geïnformeerd. De stichting ziet zich als gesprekspartner van de Gemeenten en de Provincie.

Opgave en donatie:
U kunt zich als donateur opgeven onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer bij de secretaris (scharlakenring@xs4all.nlof bij de penningmeester (schuurmansjan@gmail.com).  Banknummer: NL25TRIO0338915842 t.n.v. Stichting Scharlakenring e.o. te Haren. 
De stichting bezit de ANBI-status. Ons fiscaal nummer is 8186.29.800.  

                                                         
                                                                                                                           Foto: J.Lichtenbelt.:


Jaarverslag
In 2017 ging de Stichting Scharlakenring samen met de Stichting Behoud Landelijk Gebied Harendermolen onder de naam Stichting Scharlakenring e.o.
Het bestuur van de stichting kwam in 2018 acht keer in vergadering bijeen. De stichting heeft in 2018 de volgende initiatieven ontplooid om uitvoering te geven aan de doelen van de stichting:

1. Directe bescherming van het Scharlakenhofgebied
De stichting heeft gesignaleerd dat er in het gebied direct grenzend aan het Scharlakenbos graslandpercelen zijn omgezet in een aardappelveld. Dat vormt een directe bedreiging van de natuurwaarden van het bos. Het bestuur heeft daarover een aantal keren contact gezocht met het gemeentelijk apparaat om te bezien in hoeverre de gemeente regulerend kan optreden. Deze interventie bleef zonder gevolg. 

2. Bestemmingsplan Buitengebied Haren
De stichting hield zich intensief bezig met de ontwikkeling van het Bestemmingsplan Buitengebied Haren, in het bijzonder met de opname hierin van de door ons opgestelde en door de gemeenteraad aangenomen en vastgestelde Natuurvisie Scharlakenhofgebied. Het bestuur heeft daarvoor een aantal keren gesproken met ambtenaren van de gemeente en ingesproken bij raadsvergaderingen. Inmiddels heeft de gemeente de ontwikkeling van het bestemmingsplan stopgezet en overgedragen aan de nieuwe gemeente Groningen. 

3. Handhaving van gemeentelijke verordeningen
De  Stichting heeft in 2018 een handhavingsverzoek bij de gemeente ingediend met betrekking tot ongecontroleerde wildgroei van boomopslag op een cultuurhistorisch perceel (beschermde es) met agrarische bestemming. Het verzoek is door de gemeente afgewezen en ook een bezwaar tegen deze afwijzing is niet toegewezen. (Op initiatief van omwonenden is het perceel uiteindelijk toch opgeschoond).

4. Ontwikkelingen in verband met de gemeentelijke herindeling
Het afgelopen jaar is er in verband met de gemeentelijke herindeling veel overlegd met een burgerinitiatief in Onnen om te komen tot een stichting die de bescherming en bevordering van het landschappelijke, cultuurhistorische, natuur- en milieuwaarden van het landelijk gebied van de hele gemeente Haren zal behartigen. Deze ontwikkeling zal in 2019 een vervolg krijgen.


Financieel verslag:

Stichting Scharlakenring e.o.
Boekingsperiode 1 januari 2018 – 1 januari 2019
Inkomsten (in euro)                                  Uitgaven (in euro)
Saldo 1 januari 2018               2433,22

                                                                   Website                 50,00 
                                                                   Bankkosten           79,25 
                                                                                             -----------
                                                                   Totaal uitgaven    129,25
Saldo 1 januari 2019               2303,97

Op 1 januari 2019 is bovenstaande verslag opgemaakt door de penningmeester de heer J.Schuurmans.

                                               
                                                 
                                                                                           pingoruine Foto M.A.Brijker 


Laatste berichten:
1. Het Landschapsbeheer Groningen heeft in het Scharlakenhofgebied nieuwe meidoornheggen geplaatst, houtwallen gerestaureerd en nieuwe houtwallen aangelegd. Hierdoor zijn de landschappelijke waarden van het gebied verhoogd. In reactie hierop hebben enkele eigenaren interessante grazers, zoals Lakenvelder koeien en Blesschapen, op hun percelen laten grazen. Voor velen betekende dit een verhoging van de belevingswaarde van het gebied. Wij werken aan uitbreiding van de typen grazers en van eigenaren die accoord gaan met begrazing van hun weiland.

2. De stichting heeft samen met een aantal bewoners uit Onnen en Glimmen een brief gericht aan de formateur en de onderhandelende politieke partijen van de nieuwe gemeenteraad van Groningen om een groene paragraaf op te nemen in het collegeaccoord.

                                                         
                                                                                                           Foto: M.A.Brijker.
                                                    Reacties