Stichting Scharlakenring e.o. te Haren
                                                                                                                                                                       Foto: J.W. van Vliet

            Stichting Scharlakenring e.o.

         .  samenvoeging/nieuwe stichting                     
         .  doelstellingen
         .  omschrijving van het gebied
         .  bestuur
         .  beleidsplan
         .  opgave en donatie
         .  financieel verslag
         .  laatste berichten


Samenvoeging/nieuwe stichting:
Na een jarenlange samenwerking op bestuursniveau tussen de Stichting Scharlakenring en de Stichting Behoud Landelijk Gebied Harendermolen is in 2017 besloten de besturen samen te voegen en de bezittingen van de St Behoud Landelijk Gebied Harendermolen onder te brengen in de St Scharlakenring. Dit ging gepaard met de ontbinding van de St Behoud Landelijk Gebied Harendermolen. Op 20 november 2017 werden de statuten van de St Scharlakenring op notarieel niveau aangepast, en de stichting is nu genaamd: Stichting Scharlakenring e.o.

 De doelstellingen van de stichting:
De stichting heeft als doel de bevordering van de landschappelijke, milieu- en natuurwaarden en in het bijzonder het behoud en eventueel herstel en optimaal ecologisch beheer van het in de gemeente Haren gelegen gebied Scharlakenhof en omgeving, het behoud van de in het gebied liggende zandwegen en het voorkomen dat er door partiële ontwikkeling een domino-effect ontstaat waardoor het bestaande landschap in het gebied wordt aangetast.

Beschrijving van het gebied:
Het gebied Scharlakenhof en omgeving wordt omsloten door: Dr.Ebelsweg (Scharlakenlaan), spoorlijn Groningen-Assen, Oude Boerenweg, Hoge Hereweg en Rijksstraatweg.                                  
                                                                                                                           Foto: J.Lichtenbelt

Bestuur Stichting Scharlakenring e.o.:
Voorzitter: M.A.Brijker, Rijksstraatweg 264, 9752CK Haren, tel 050-5347097, e-mail: marinus.brijker@planet.nl
Secretaris: A.C.C.Meijer-Giezen, Rijksstraatweg 328, 9752CN Haren, tel 050-5346357, e-mail: scharlakenring@xs4all.nl
Penningmeester: J.Schuurmans, Hoge Hereweg 1, 9756TG Glimmen, tel 050-4061228, e-mail: schuurmansjan@gmail.com
Lid: vacature.
De bestuursaktiviteiten van de stichting worden kostenloos uitgevoerd door vrijwilligers. In bijzondere gevallen, bv. voor terreininventarisaties, worden experts aangetrokken die een passende vergoeding ontvangen.

Beleidsplan:
 Om de doelstellingen te bereiken maakt de stichting contact met alle omwonenden van het gebied, met belangstellenden en met andere natuur- en milieuorganisaties. Zij worden per e-mail en/of per nieuwsbrief geïnformeerd. De stichting ziet zich als gesprekspartner van de Gemeenten en de Provincie.

Opgave en donatie:
U kunt zich als donateur opgeven onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer bij de secretaris (scharlakenring@xs4all.nlof bij de penningmeester (schuurmansjan@gmail.com).  Banknummer: NL25TRIO0338915842 t.n.v. Stichting Scharlakenring e.o. te Haren.


                                                         
                                                                                                                           Foto: J.Lichtenbelt.:


Financieel verslag:
Stichting Behoud Landelijk Gebied Harendermolen.
Boekingsperiode  1 januari 2017—25 Oktober 2017
Inkomsten (in euro)                               Uitgaven (in euro)
Batig saldo 1 jan 2017       484,11           Bankkosten                         119,73
Donaties                                0,00
Giften                                     0,00
                                                                Batig saldo 25 okt 2017        364,38                                                                                                                           
                                          ----------                                                      -----------
Totaal                                  484,11                                                       484,11
Het batig saldo werd gedoneerd aan de Stichting Scharlakenring e.o..

Financieel verslag: 
Stichting Scharlakenring e.o.
Boekingsperiode 1 januari 2017 – 1 januari 2018
Inkomsten (in euro)                                  Uitgaven (in euro)
Saldo 1 januari 2017               2542,66
Van sBLGH               364,38                       Notaris                368,20
Bankrente                      1,20                      Bankkosten         106,82
                                  ----------                                                 -----------
Totaal inkomsten       365,58                      Totaal uitgaven    475,02
Saldo 1 januari 2018               2433,22

Op 18 februari 2018 zijn bovenstaande verslagen opgemaakt door de penningmeester de heer J.Schuurmans.
                                               
                                                 
                                                                                           pingoruine Foto M.A.Brijker 


Laatste nieuws:
1. Het Landschapsbeheer Groningen heeft in het Scharlakenhofgebied nieuwe meidoornheggen geplaatst, houtwallen gerestaureerd en nieuwe houtwallen aangelegd. Hierdoor zijn de landschappelijke waarden van het gebied verhoogd. In reactie hierop hebben enkele eigenaren interessante grazers, zoals Lakenvelder koeien en Blesschapen, op hun percelen laten grazen. Voor velen betekende dit een verhoging van de belevingswaarde van het gebied. Wij werken aan uitbreiding van de typen grazers en van eigenaren die accoord gaan met begrazing van hun weiland.
In het voorjaar van 2017 hebben enkele donateurs van de stichting meegewerkt aan het opschonen en restaureren van de pingoruïne in het noordelijk deel van het Scharlakenbos.
2. Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen hebben we contact gezocht met de Koninklijke Nederlandse HeideMaatschappij (nu onderdeel van Arcadis) die onze stichting inmiddels heeft geaccepteerd en over onze schouders meekijkt. Het is de bedoeling dat we een visie ontwikkelen waardoor meer mensen zonder verstoringen kunnen genieten van het prachtige gebied.
3. De Gemeente Haren is bezig een nieuw bestemmingsplan buitengebied Haren op te stellen. Wij hebben geconstateerd dat in het centrum van het Scharlakenhofgebied graslandpercelen gewijzigd zijn in aardappelvelden. Deze ontwikkeling is in strijd met de intentie van de Natuurvisie Scharlakenhofgebied 2014. Hierover zijn  wij in contact met de gemeente, en in een raadsvergadering is ons toegezegd  dat onze wensen zullen worden meegenomen in het definitieve bestemmingsplan buitengebied. Wij volgen de ontwikkelingen alert.
4. In september 2017 hebben we een Handhavingsverzoek bij het College van B&W ingediend met betrekking tot de verwaarlozing (ongebreidelde houtopslag tot wel 5 meter hoog) van het perceel aan de Rijksstraatweg gelegen tussen de huisnummers 339 en 347. De openheid van het terrein is verdwenen, inclusief de zichtlijnen naar het Drentse Aa-gebied, welke beschreven staan in het Bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht Rijksstraatweg. Op ons verzoek is negatief beslist en we hebben een bezwaarschrift ingediend. Het college van B&W heeft ons bezwaarschrift ongegrond verklaard en noemt de door verwaarlozing ontstane houtopslag een natuurlijke ontwikkeling. Daarop wensen ze helaas niet te handhaven. 

                                                         
                                                                                                           Foto: M.A.Brijker.
                                                    
Reacties